Super Team


Certifikaty

certifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikaty
Služby

Naša ponuka je podložená výsledkami a dosiahnutými skúsenosťami.

Ponúkame kompletnú realizáciu stavieb, predovšetkým rekonštrukciu panelových a bytových domov, regeneráciu interiérov, realizáciu špecializovaných stavebných prác v zodpovedajúcej odbornosti s vysokým stupňom kvality a s ručením požadovanej záruky:

 • stavebné práce a údržbu
 • rekonštrukcie stavieb
 • realizácia všetkých druhov vonkajších i vnútorných omietok
 • realizácia nových a opravu starých strešných plášťov spolu so zateplením
 • nátery strešnej krytiny, oceľových konštrukcií, betónových podkladov a fasád
 • výroba, dodávka a montáž klampiarskych prvkov (systémové riešenie) dodávka
 • montáže a realizácia všetkých druhov dlažieb, podlahových krytín a obkladov

 

V rámci komplexnej revitalizácie  panelových a bytových domov ponúkame:

 • projektové práce, vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
 • statické posúdenie objektov
 • opravy a sanácie chýb súvisiacich so statikou objektov
 • zateplenie fasád
 • komplexné rekonštrukcie a opravy plochých striech
 • rekonštrukcie balkónov
 • zámočnícke práce
 • výmeny okien spolu s MIV

 

Odborná spôsobilosť spoločnosti
Spoločnosť HAPAS, spol. s r.o. je držiteľom platných licencií na realizáciu zateplenia  a sanačných systémov. V oblasti zateplenia a sanačných prác je schopná v plnom rozsahu realizovať úplne zateplenie a sanačný systém BASF a iné so zodpovedajúcou a s platnou licenciou a s pracovníkmi školenými u dodávateľských značkových firiem.

Prehľad základných prevádzkových a technických zariadení, ktoré má firma vždy k dispozícií na vykonanie práce na prijatej zákazke:
Je samostatná v lešenárskych prácach, pretože disponuje vlastnými lešeniami a ďalšími výrobnými prostriedkami - Na transport materiálu na lešení vlastní a používa špeciálne svoje stavebné výťahy - Na prepravu drobného materiálu má k dispozícii vlastný vozový park - Pre práce na prijatých zákazkach využíva rôzne ďalšie špecializované zariadenia podľa charakteru zákazky.

Projektová dokumentácia

Zabezpečujeme spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, od prvotného zámeru, cez hmotovú štúdiu, vytýčené ciele, zhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia až po detailné spracovanie vykonávacej dokumentácie. Navrhujeme projekty pre občianskú výstavbu (architektonické riešenia rodinných domov, bytov, kancelárií vrátane služieb bytového architekta) aj pre výstavbu priemyslových objektov, hál a ďalších druhov stavieb.

Panelové domy

Pre úspešnú revitalizáciu panelových domov je potrebná komplexná analýza porúch, stavebno technické zhodnotenie stávajúceho stavu a navrhnutie optimálneho druhu revitalizácie a optimalizácie postupov pri odstraňovaní porúch.

Komplexná revitalizácia zahŕňa okrem iného tieto druhy prác:

 • Projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné konanie
 • Statické posúdenie objektov
 • Energetický audit realizovaného objektu
 • Konštrukčné, statické a sanačné úpravy a opravy obvodového plášta pred zateplením
 • Samotné zateplenie domu
 • Opravy zábradlia (vrátane opráv zvetraných betónových častí v miesta kotvenia) a iné zámočnícke práce
 • Sanácie lodžií, oprava hydroizolácií a dlažieb
 • Výmena okien vrátane medziokenných vložiek, dverí a riešení vstupných priestorov
 • Zasklenie lodžií
 • Rekonštrukcie a zateplenie plochých striech
 • Poradenstvo pri kombinácii rôzných zdrojov financovania
 • Rekonštrukcie bytových jadier i celých bytov
 • Výmeny rozvodov teplej i studenej vody, požiarnych rozvodov i kanalizácie
 • Výmeny okien spolu s MI
 • Maľby a nátery
 • Obklady a dlažby

Pri všetkých týchto činnostiach (hlavne pri výbere vhodných materiálov pre konkrétne stavby) spolupracujeme so skúsenými odborníkmi a znalcami z oblasti posudzovania statiky konštrukcií, stavu strešného a obvodového plášťa a energetického zhodnotenia stavu domu. Ďalej se zameriavame na predprojektové energetické štúdie a štúdie uskutočniteľnosti. Po posúdení týchto ukazateľov konzultujeme vhodné rešenie s odborníkmi z oblasti poradenskej a projektovej činnosti so zameraním na program revitalizácie panelových domov.

Strešné stavby a nadstavby

Pri výstavbe strešných stavieb vykonávame prevažne montáže sádrokartónových konštrukcií renomovaných firiem Rigips a Knauf, ktorými sú pravidelne vyškolovaní naši pracovníci.
Zároveň s realizáciou strešnej stavby vykonávame zateplenie strešných priestorov, opravy či výmeny krovov, montáž strešných okien a kontrolu či opravu strešnej krytiny.
V neposlednej rade tiež spolupracujeme s odborníkmi z oblasti historickej a pamiatkovej staroslivosti budov, pričom dbáme na zachovanie pôvodného charakteru a vzhľadu domu.

Finančné služby

Chcete optimálny spôsob financovania?
Predložíme vám niekoľko variant návrhov

Kedže naša spoločnosť nechce byť len dodávateľom remesiel, ale Vašim skutočným partnerom, ktorý zaistí komplexnosť ponuky, či už v štádiu prípravy a návrhu regenerácie, kedy zaistí statické posúdenie, energetický audit a projektovú dokumentáciu v požadovanom rozsahu, ale aj na poli finančného trhu, ktorý dôverne pozná a pomocou kombinácie vhodných finančných produktov Vám pomôže získať prostriedky k uskutočneniu Vášho cieľa. Spoločnosť má skúsenosti s prípravou podkladov pre stavebné konanie, územné rozhodnutie, a tiež pre získanie úveru na opravy bytového fondu. Spoločnosť HAPAS, spol. s r.o. aj pri vybavovaní Vášho úveru u renomovaných bankovných inštitúcií.

Používané typy zmlúv

Pretože v tomto segmente trhu je ponuka služieb veľmi pestrá a rôznorodá, spoločnosť HAPAS, spol. s r.o. používa pre jednotlivé prípady typové zmluvy, ktoré sú preverené rokmi praxe a ktoré chránia proti nepríjemnosťam samotného investora i našu spoločnosť zároveň.

Environmentálna politika firmy

Spoločnosť HAPAS, spol. s r.o. sa v rámci svojho environmentálneho profilu zaväzuje:

 • Vzdelávať pracovníkov na všetkých úrovniach a prehlbovať ich dbanie o ochranu životného prostredia
 • Zaistiť dodržiavanie poriadku na pracoviskách realizovaných akcií
 • Vyvýjať maximálne úsilie pri prevencii v oblasti predchádzania životného prostredia
 • Využívať výsledky vykonaných kontrol k zlepšeniu výsledkov v oblasti ochrany životného prostredia
 • Komunikovať so zákazníkmi, správnymi úradmi a ďalšími zainteresovanými stranami
 • Využívať materiály a technológie neznečisťujúce životné prostredie
 • Dodržovať zákony a dalšie predpisy z oblasti ochrany životného prostredia
 • Vyžadovať od svojich dodávateľov vykonávanie prác environmentálne prislúchajúcim spôsobom

Spoločnosť sa v súlade s touto politikou zaväzuje neustále zlepšovať environmentálne cítenie pracovníkov na všetkých svojich úrovniach.

Postup pri realizácii zákazky

 • Oslovíte našu spoločnosť a vzápätí bude nasledovať návšteva nášho technika priamo u Vás.
 • Poradenská činnosť - vytvorenie návrhu realizácie stavby.
 • Spracovanie štúdie z hľadiska finančného i technického.
 • Zaistenie dokumentácie, počnúc architektonickou štúdiou a končiac vykonávacou dokumentáciou, vrátane zaistenia všetkých legislatívnych podkladov vedúcích k vydaniu stavebného povolenia.
 • Po špecifikácii zákazky vykonáme spracovanie podrobného položkového rozpočtu na našom software , ktorý oceňuje jednotlivé položky zákazky a tým veľmi presne a transparentne zobrazuje výslednú cenu. Software je každé tri mesiace aktualizovaný a preto odráža aktuálny stav cien, ako prác tak i materiálov používaných v stavebníctve.
 • Pri odovzdaní takto spracovanej ponuky Vám naša spoločnosť predloží k pripomienkovaniu Návrh zmluvy o dielo.
 • Po dohodnutí podmienok a špecifikácii klientských zmien dôjde k uzavretiu riadnej Zmluvy o dielo. Potom dôjde k predaniu staveniska a tento právny akt bude zapísaný do stavebného denníka, ktorý je vedený našou spoločnosťou pri každej zákazke. V rámci preberacieho konania sú zapísané všetky stavy využívaných médií (elektrina, voda, ...) a ďalšie špecifické požiadavky zákazníka.
 • Ku každej objednávke je pridelený zodpovedný pracovník - manažér projektu, ktorý s Vami bude spolupracovať počas celej akcie a ktorý ju spolu s Vami privedie do úspešného konca.
 • Po dokončení diela a riadnom predaní a prevzatí diela začína bežať záručná doba, ktorá je u našej spoločnosti väčšinou päťročná.
 • Aj po dokončení stavby sme Vám neustále k dispozícii,či už pre riešenie drobných problémov, tak pre prípravu ďalších akcií.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!