Super Team


Certifikaty

certifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikatycertifikaty
Certifikáty

Odborná spôsobilosť spoločnosti
HAPAS, spol. s r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 3 v nadväznosti na § 133 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR. Spĺňa tiež podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Je držiteľom platných licencií na realizáciu zateplenia a sanačných systémov. V oblasti zateplenia a sanačných prác je schopná v plnom rozsahu realizovať úplne zateplenie a sanačný systém BASF a iné so zodpovedajúcou a s platnou licenciou a s pracovníkmi školenými u dodávateľských značkových firiem.

 

Technická spôsobilosť spoločnosti

Ako dodávateľ spĺňa požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce podľa § 28 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Naše osoby zodpovedné za vykonanie práce sú držiteľmi požadovaného osvedčenia o vzdelaní a profesnej  kvalifikácii.

Predpoklady pre technické, akostné, estetické a funkčné vykonanie zákazky sú doložené certifikátmi a dokumentáciou uskutočnených stavieb. Vo väčšine doposiaľ realizovaných zákaziek firma pôsobila ako generálny dodávateľ.

V zozname predkladanom objednávateľovi spoločnosť uvádza prehľad najvýznamnejších stavebných prác uskutočnených za posledných päť rokov. Uvádzame rozsah, času a miesto vykonaných prác podobného charakteru ako sú práce, ktoré sú predmetom zákazky, a meno kontaktnej osoby - zástupcu investora, spolu s telefonickým spojením, ktorý je kompetentný  poskytnúť všetky referencie  o uskutočnenej práci.

Poistenie

Spoločnosť HAPAS, spol. s r.o.  má zmluvu zo zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou a vadou výrobku v Generali Slovensko. Limit poistného plnenia je stanovený vo výške 500 000 €. Každé jednotlivé dielo bude následne dľa svojej hodnoty pripoisťované samostatnou poistnou zmluvou.